Inilah 10 Karakter Pribadi Muslim

10 KARAKTER PRIBADI MUSLIM

📋 (Ustadz Hasan al-Banna)

#1- Saliimul ‘Aqiidah / ةديقعلاميلس (BERSIH AQIDAHNYA)

“Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku, semuanya karena Allah Rabb semesta alam”. (Al-An’aam : 162)

#2- Sahiihul ‘Ibaadah / ةدابعلا حيحص (BENAR ‘IBADAHNYA)

“Shalatlah kamu seperti yang kamu lihat Aku shalat”. (Riwayat Bukhari)

#3- Matiinul Khuluq / ق لخلا نيتم (KOKOH AKHLAKNYA)

“Dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. (Al-Qalam : 68)

#4- Qawiyyul Jismi / مجلا يوق (KUAT JASMANINYA)

“Mu’min yang kuat lebih aku cintai daripada mu’min yang lemah”. (Riwayat Muslim)

#5- Mutsaqqaful Fikri / ركفلا فقثم (INTELEK DALAM BERFIKIR)

“Katakanlah: samakah orang yang ber-ilmu dengan orang yang tidak ber-ilmu, sesungguhnya hanya orang-orang yang ber-akallah yang dapat menerima pelajaran”. (Az-Zumar : 39)

#6- Mujaahidun Linafsih / هسفنل دهاجم (KUAT MELAWAN HAWA NAFSUNYA)

“Tidak ber-iman seseorang dari kamu, sehingga ia menjadikan hawa nafsunya tunduk pada ajaran Islam yang aku bawa”. (Riwayat al-Haakim)

#7- Hariishun ‘alaa Waktih / هتقو ىلع صيرح (SUNGGUH-SUNGGUH MENJAGA WAKTUNYA)

“Manfaatkan lima perkara sebelum datang lima perkara: mudamu sebelum tua, sehatmu sebelum sakit, kayamu sebelum miskin, lowongmu sebelum sibuk, dan hidupmu sebelum mati”. (Riwayat al-Haakim)

#8- Munazhzhamun fii Syu’unih / هنوئش يفمظنم (TERATUR DALAM SEMUA MASALAHNYA)

“Kebatilan yang teratur, dapat mengalahkan kebenaran yang tidak teratur”. (Ali bin Abi Thalib)

#9- Qaadirun ‘alal Kasbi / بسكلا ىلع رداق (MAMPU BERUSAHA SENDIRI)

“Tidak ada penghasilan yang lebih baik bagi seorang laki-laki daripada bekerja sendiri dengan kedua tangannya”. (Riwayat Ibnu Majah)

#10-Naafi’un lighairihi / هريغلعفان (BERMANFAAT BAGI ORANG LAIN)

“Sebaik-baik manusia, adalah paling bermanfaat bagi sesama manusia”. (Riwayat al-Qudhaa’i).

SUBHAANALLAH, DI TANGAN PRIBADI YG BERKARAKTER SEPERTI ITU “‘IZZATUL ISLAM WAL MUSLIMIN AKAN KEMBALI”. Ilaahi, kumpulkan aku bersama mereka.

✊ ALLOHUAKBAR..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s